Pamilya Ay Yaman Ng Lipunan (PAMAYANAN) Inc.

Pamilya Ay Yaman Ng Lipunan (PAMAYANAN) Inc.

Ang Pamilya ay Yaman ng Lipunan (PAMAYANAN) Inc. ay naitatag sa pamamagitan ng mga pinagsama-sama at pinagkaisang ideya ng mga indibiduwal na may hangaring makatulong na mapaangat ang antas ng kalagayan ng bawat pamilya at ang bawat miyembro nito ay maging yaman ng ating lipunan sa pamamagitan ng boluntaryong pagkilos.

Misyon ng PAMAYANAN Inc. ay ang maisakatuparan ang hangarin ng bawat miyembro ng pamilya na makilahok sa mga aktibidad na makapag-aangat sa kalagayan ng ating lipunan sa larangan ng, pagnenegosyo (Business), edukasyon (Education), nutrisyon (Nutrition), pagiging mapag-mahal sa Diyos (God loving), at sa mga iba pang larangan na makatutugon sa mga hangaring ito sa pamamagitan ng boluntaryo at sama-samang pagkilos na hindi inuuna ang sariling kapakanan sa tulong na rin ng gobyerno, pribadong indibiduwal at sa iba pang mga indibiduwal na lubos na nakikiisa sa adbokasiya ng PAMAYANAN Inc. at higit sa lahat ay sa pamamagitan ng PATNUBAY at PAGMAMAHAL ng DIYOS na makapangyarihan sa lahat.

Pananaw ng PAMAYANAN Inc. na sa hinaharap ay maging isang matatag na samahan ng mga nagkakaisang miyembro ng pamilya na may hangaring maiangat ang level ng pamumuhay at maging yaman sa lipunan.

 

 

Recent Videos